• คู่มือการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   คู่มือการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพืชและสัตว์ เรื่องเครื่องมือทดลองต่าง ๆ และเรื่องชุดการทดลอง
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา ว 042 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา ว 042 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2536
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา ว 043 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว 043 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สี่ พ.ศ. 2545
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา ว 044 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา ว 044 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สอง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2537
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา ว 441 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา ว 441 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 041 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 041 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2524
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว 042 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว 043 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว 043 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2531
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว 043 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว 043 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2537
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 4 ประโยคมัธยมศึกาษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสืบพันธ์ุของคน ยีนและโครโมโซม วิวัฒนาการ ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 5 ว 045 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 5 ว 045 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 5 ว 045 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 5 ว 045 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรัปปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว 046 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว 046 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526
  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา ...
  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาดุล ...
  • คู่มืออุปกรณ์วิชาชีววิทยา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2517)
   คู่มืออุปกรณ์วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2517 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนับจุลินทรีย์ เครื่องวัดอัตราการหายใจ เครื่องมือทดลองการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ฯลฯ
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารอาหารกับการดำรงชีวต การย่อยอาหาร การลำเลียงสารในร่างกาย การรักษาสมดุลของร่างกาย
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่เก้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 042 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานในสิ่งมีชีวิต การหายใจ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 042 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่เก้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544