• การศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นานาชาติ TIMSS 2007 

   ปรีชาญ เดชศรี; เกตุวดี กัมพลาศิริ (2552)
   การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2550 (Trends in International Mathematics and Science Study 2007; TIMSS 2007) เป็นโครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The ...
  • การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสอนคณิตศาสตร์กับความเป็นเหตุเป็นผล เรื่องหลักสูตรคณิตศาสตร์และก ...
  • ความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   ความรู้เสริมสำหรับครูคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับ เรื่องจำนวนธรรมชาติ เรื่องจำนวนเต็มบวก เรื่องสมบัติบางประการของจำนวนเต็ม เรื่องการหารลงตัว เรื่องเงื่อนไขการหารลงตัว ...
  • ความรู้สึกเชิงปริภูมิ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   เอกสารเสริมสำหรับครู เรื่อง ความรู้สึกเชิงปริภูมิ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่องกลยุทธ์การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่องการประเมินผล ...
  • ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความน่าจะเป็น (Probability Misconception) 

   พุดเตย ตาฬวัฒน์ (2562-05-02)
   ความน่าจะเป็น เป็นเนื้อหาหนึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาค่อนข้างเป็นนามธรรมและยากต่อการอธิบายแนวคิดให้ผู้เรียนเข้าใจได้โดยง่าย ...
  • ความเยื้องศูนย์กลาง (eccentricity) 

   ดนัย ยังคง (2553)
   ในการสอนเรื่องภาคตัดกรวย ในระดับมหาวิทยาลัย จะให้บทนิยามโดยใช้ความเยื้องศูนย์กลาง เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของเส้นโค้งชนิดต่าง ๆ ...
  • คู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ ค.021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสัจพจน์ในวิชาเรขาคณิต ...
  • คู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ ค.022 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 022 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการแปรผัน และเรื่องเศษส่วนของพหุนาม
  • คู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ค.102 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 102 คณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   หนังสือคู่มือครูคณิตศาสตร์ ค 013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรื่องเวกเตอร์ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติ และเรื่องการ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชีย ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.045 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 เพื่อใช้ประกอบการสอนควบคู่กับหนังสือเรียนแบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 และเล่ม 2
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือคู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวน 1-5 และ 0 เรื่องจำนวน 6-10 เรื่องการบวกจำนว ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง) พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540