• ข้อค้นพบจาก PISA 2018: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการประเมินด้านการอ่าน 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; แพรไพลิน จารุจินดา (2563-08-11)
   ผลการประเมินด้านการอ่านของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการประเมิน PISA 2018 ที่ผ่านมาพบว่า มี 3 ปัจจัยที่มีความสำคัญและสัมพันธ์กับคะแนนการอ่านของประเทศไทย ซึ่งทั้งสามปัจจัยนี้อาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริม ...
  • เคมีในสระว่ายน้ำ 

   สุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร (2563-08)
   สระว่ายน้ำเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายที่หลาย ๆ คนชื่นชอบ การรักษาสภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้สะอาดเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง หลาย ๆ คนอาจคิดว่าในสระว่ายน้ำมีคลอรีนเป็นสารที่ใช้กำจัดเชื้อโรคในน้ำ ...
  • ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ 

   วชิรพรรณ ทองวิจิตร (2563-08)
   เนื่องจากในปัจจุบัน เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย บทความนี้จึงนำเสนอแนวทางในการตรวจสอบความน่าเชื่อของข้อมูล ก่อนที่จะเชื่อ ปฏิบัติตาม หรือแชร์ข้อมูลเหล่านั้นให้ผู้อื่น นอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู ...
  • ผลบวกปลอมในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2563-08)
   บทความนี้นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับผลการตรวจคัดกรองโรค ที่เป็น ผลบวก (Positive) และ ผลลบ (Nagative) โดยผลบวกอาจเป็นได้ทั้งผลบวกจริง (True Postive) และผลบวกปลอม (False Positive) ในทำนองเดียวกันผลลบอาจจะเป็นผลลบจริง (True ...
  • เว็บช่วยสอน 

   เบญจพร วรรธนวหะ (2563-08)
   Kodable เป็นเว็บไซต์ที่เน้นการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักการเขียนโปรแกรมผ่านการเล่นเกม ได้ลองผิดลองถูก และสร้างองค์ความรู้ด้วยความสนุก / CodeHS เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณที่รวบรวมข้อมูลหลักสูตร เครื่องมือ ...
  • สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดเชิงคำนวณ 

   ทรงยศ สกุลยา (2563-08)
   บทความนี้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยอาศัยแนวคิดเชิงคำนวณควบคู่กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน การนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแ ...
  • สสวท. ห้วงวิถีในสภาวะ COVID-19 

   สินีนาฏ จันทะภา (2563-08)
   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูเหมือนว่าจะทำให้โลกหยุดชะงักลงชั่วขณะ แต่ในระยะเวลาไม่นาน มนุษย์ก็สามารถปรับเปลี่ยนวิถีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ ...
  • สะตีมศึกษา (STEAM Education) ผ่านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โนราห์ 

   พลภัทร ศรีวาลัย; สหรัฐ ยกย่อง; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; วชิร ศรีคุ้ม (2563-08)
   ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ในหลากหลายบริบท เช่น สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาหารไทย ของเล่น การรีไซเคิล แต่บริบทที่ยังไม่ได้คำนึงถึงมาก นั่นคือ ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒน ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 225 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-08)
   ในช่วงนี้โรงเรียนได้เปิดสอนในรูปแบบ New Normal เราทุกคนได้ปรับตัวกับระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ ซึ่งเห็นได้ว่าเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนกันมากขึ้น (Digital Disruption) สสวท. ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการส ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2563-08)
   คำถามประจำฉบับที่ 225 เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ และเฉลยคำถามฉบับที่ 223
  • Plickers แอปพลิเคชันในห้องเรียนยุคดิจิทัล 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2563-08)
   ครูในยุคดิจิทัล มีเครื่องมือช่วยสอนที่หลากหลาย สามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน ห้องเรียนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัย จะเป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายให้กับครูและนักเรียน ...
  • เกมแอปพลิเคชันกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 

   เสาวลักษณ์ บัวอิน (2563-08)
   บทความนี้แนะนำให้รู้จักเกมแอปพลิเคชัน EatD และวิธีการใช้งานในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เป็นการเพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกและตื่นเต้น การนำเกมเข้าสู่ห้องเรียนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน
  • การจัดการชั้นเรียนเรขาคณิตออนไลน์ด้วย GeoGebra groups 

   วุฒิชัย ภูดี; ภัทรพล แก้วเสนา (2563-08)
   บทความนี้ได้นำเสนอการจัดการชั้นเรียนเรขาคณิตออนไลน์ด้วย GeoGebra groups ซึ่งเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนรู้ และการสร้างแบบฝึกหัดหรือการทดสอบนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ ...
  • การอบรมกิจกรรมปฏิบัติการล่าลูกน้ำยุงในรูปแบบออนไลน์ 

   ลลิดา อ่ำบัว (2563-08)
   บทความนี้ได้นำเสนอแนวทางการปรับรูปแบบการอบรมกิจกรรม เรื่อง ปฏิบัติการล่าลูกน้ำยุง ทั้งนี้ก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 กิจกรรมนี้อบรมในรูปแบบที่มีผู้สอนและผู้เรียนเห็นหน้ากันและอยู่ในห้องเดียวกัน หรือที่เรียกว่าแบบ ...
  • การกลั่นแกล้งในโรงเรียนจากมุมมองของ PISA 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; แพรไพลิน จารุจินดา (2563-07-06)
   PISA 2018 ได้สอบถามนักเรียนถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียน โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์เป็น “ค่าดัชนีการถูกกลั่นแกล้ง” (Index of exposure to bullying) และพบว่าค่าดัชนีดังกล่าวนี้ส่งผลทางลบต่อผลการประเม ...
  • PISA 2021 กับการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; สุชาดา ปัทมวิภาต (2563-06-10)
   การประเมิน PISA 2021 ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นการประเมินที่เน้นความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 กรอบการประเมินของ PISA ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนอายุ 15 ปี ...
  • นักวิทย์(น้อย)...พิชิตภัยพิบัติ 

   วชิร ศรีคุ้ม (2563-06)
   ผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกิจกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ต่อยอดไปสู่การแก้ ...
  • การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ พอลิเมอร์ 

   ปุณิกา พระพุทธคุณ (2563-06)
   จากประสบการณ์ในฐานะวิทยากรจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเคมี หลายครั้งมักได้รับคำถามว่า นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น วิทยากรมีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบอ ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2563-06)
   คำถามประจำฉบับที่ 224 เกี่ยวกับการคำนวณหาจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเฉลยคำถามฉบับที่ 222
  • เว็บช่วยสอน 

   ศิลปเวท คนธิคามี (2563-06)
   Learning Keeps Going เป็นเว็บไซต์ที่ ISTE และ EdSurge ได้จัดทำขึ้นเพื่อครูรวมถึงผู้ปกครอง ได้เตรียมตัวสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / "ปิดเทอมสร้างสรรค์" เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำ ...