• การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนของครูส่งผลต่อผลการประเมินด้านการอ่านของนักเรียนอย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; สุชาดา ปัทมวิภาต (2563-10-07)
   ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งครูไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมของนักเรียนด้วย ทั้งนี้ในปัจจุบันโลก ...
  • Facebook Horizon โลกเสมือนจริง 

   อชิรญา ชนะสงคราม (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / จะเป็นอย่างไรหากเราสามารถสร้างโลกในแบบที่เราต้องการได้ คงจะดีไม่น้อยใช่ไหม หากว่าเราสร้างโลกในจินตนาการที่เราสามารถออกแบบทุกอย่างได้เองแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงในโลกเสมือน ...
  • สะตีมศึกษา (STEAM Education) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบไว้ สานสร้างร่วมรักษ์เศียรจิ๋ว 

   เบ็ญจมาศ สังข์เผือก; วิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช; ทองเพียร หงษ์สีลา; วรรณชนก มั่นแน่; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; สยามชัย สุกใส (2563-10)
   การทำเศียรจิ๋วเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างสรรค์ และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัย เป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของคนในท้องถิ่น ทำให้เกิดความรักในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งสามารถนำความรู ...
  • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 

   วีระพงษ์ พิมพ์สาร (2563-10)
   วิทยาศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่ผู้สอนบางคนคิดว่า จัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวได้ค่อนข้างยาก ขณะที่อีกหลายคนอาจติดกับภาพอุปกรณ์การทดลอง มีสูตรทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย ทำให้มีกรอบความคิดว่า จะจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้น ...
  • สสวท. เดินหน้า จัดการศึกษาในยุคนิวนอร์มัล มุ่ง “ยกระดับการศึกษาไทย” 

   สินีนาฏ จันทะภา (2563-10)
   ผู้อำนวยการ สสวท. เผยว่าในปี พ.ศ. 2563 สสวท. ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1. หนังสือเรียน ...
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2563-10)
   LabXchange เป็นแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้และแบ่งปันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และนักวิจัยด้านวิทยศาสตร์ ในห้องทดลองมีสื่อประกอบการเรียนรู้ทั้งแบบวิดีโอ แบบทดสอบ และแบบจำลองเสมือนจริงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ / Wow ...
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติเบื้องตัน โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดลำพูน 

   ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2563-10)
   ครูผู้สอนจากโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดลำพูน ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563-10)
   สสวท. ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. หนังสือเรียน หลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้ในวิถีนิวนอร์มัล ...
  • ความลับของผีเสื้อใบไม้แห้งกับการพรางตัวอันแสนแยบยล 

   ยารินดา อรุณ (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / ผีเสื้อใบไม้แห้ง (Dead-leaf butterflies) มีลักษณะแตกต่างจากผีเสื้อชนิดอื่น ๆ เพราะไม่เพียงแต่ลักษณะภายนอกที่เหมือนใบไม้แห้งเท่านั้น ลักษณะการเกาะอยู่กับต้นไม้แบบนิ่ง ๆ ...
  • การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแบบออนไลน์ Style New Normal 

   เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว; วรเชษฐ์ พรมรักษ์ (2563-10)
   ในปี ค.ศ. 2020 การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การควบคุมโรค ...
  • พลาสติกย่อยสลายได้ 

   กฤชพล นิตินัยวินิจ (2563-10)
   การใช้พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติทดแทนพลาสติกแบบเดิม นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้เหมือนเดิมแล้ว ยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกด้วย พลาสติกย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ (Environmentally Degradable ...
  • การสัมมนางานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับนักเรียนแบบเสมือนจริงกับงาน GLOBE Virtual Student Science Symposia 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2563-10)
   GLOBE Virtual Student Science Symposia (IVSS) เป็นการสัมมนาเสมือนจริงจัดขึ้นโดยโครงการ GLOBE ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สสวท. ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศของโครงการ GLOBE ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2563-10)
   คำถามประจำฉบับที่ 226 เกี่ยวกับแหล่งน้ำในมหาสมุทรกับน้ำที่อยู่ใต้เปลือกโลกว่าจะเป็นแหล่งเดียวกันหรือไม่ และเฉลยคำถามฉบับที่ 224
  • การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้นการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภารกิจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

   สหรัฐ ยกย่อง; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; วชิร ศรีคุ้ม (2563-10)
   คณะผู้เขียนนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยบริบทที่เป็นกระบวนการทำงานจริงของวิศวกร เพื่อจักประสบการณ์เรียนรู้ใ ...
  • ทำไมเมื่อเวลาผ่านไปเราถึงแก่? 

   ปทิต จตุพจน์ (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / สำหรับมนุษย์แล้ว ความชราภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วสาเหตุของความชรามีหลายสาเหตุมาก ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงมาในบทความนี้
  • คณิตศาสตร์กับการเดินเรือ 

   ณัฐดนัย เนียมทอง (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / ถ้าเราเป็นมนุษย์ในยุคโบราณที่ไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้คำนวณว่า เรือที่อยู่กลางทะเลอยู่ห่างจากฝั่งและตัวเราระยะทางเท่าไร เคยสงสัยกับคำถามนี้หรืออยากรู้คำตอบหรือไม่ ...
  • การร่วมมือกันและการแข่งขันกันของผู้เรียนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผลการประเมินด้านการอ่านใน PISA 2018 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2563-09-10)
   บรรยากาศในการเรียนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียน มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบแข่งขัน ซึ่งในการประเมิน PISA 2018 ...
  • ข้อค้นพบจาก PISA 2018: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการประเมินด้านการอ่าน 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; แพรไพลิน จารุจินดา (2563-08-11)
   ผลการประเมินด้านการอ่านของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการประเมิน PISA 2018 ที่ผ่านมาพบว่า มี 3 ปัจจัยที่มีความสำคัญและสัมพันธ์กับคะแนนการอ่านของประเทศไทย ซึ่งทั้งสามปัจจัยนี้อาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริม ...
  • เกมแอปพลิเคชันกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 

   เสาวลักษณ์ บัวอิน (2563-08)
   บทความนี้แนะนำให้รู้จักเกมแอปพลิเคชัน EatD และวิธีการใช้งานในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เป็นการเพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกและตื่นเต้น การนำเกมเข้าสู่ห้องเรียนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน
  • สสวท. ห้วงวิถีในสภาวะ COVID-19 

   สินีนาฏ จันทะภา (2563-08)
   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูเหมือนว่าจะทำให้โลกหยุดชะงักลงชั่วขณะ แต่ในระยะเวลาไม่นาน มนุษย์ก็สามารถปรับเปลี่ยนวิถีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ ...