• นักเรียนไทยล้าหลังเพื่อนบ้านวัยเดียวกัน 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-03-03)
   ผลการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2015 เปิดเผยว่า นักเรียนไทยมีคุณภาพการเรียนรู้ที่ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกัน ประเทศที่มีผลการประเมินสูงสุดคือสิงคโปร์ซึ่งมีผลการประเมินต่างกับไทยแบบสุดขั้ว อย่างไรก็ตาม ...
  • ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-02-01)
   การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้สำคัญเฉพาะผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นแพทย์ หรือวิศวกรเท่านั้น เยาวชนทุกคนควรต้องเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และที่มาแห่งความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นประชาชน ...
  • ตราสัญลักษณ์ 45 ปี สสวท. 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์, 2560-01-26)
   ตราสัญลักษณ 45 ปี สสวท. เป็นการนําสัญลักษณซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใชในการสื่อสาร ของศาสตรแขนงตาง ๆ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร เพื่อสื่อถึงการ หลอมรวมและบูรณาการขององคความรูดังกลาว ...
  • การอ่านดิจิทัล: นักเรียนไทยพร้อมหรือยัง? 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-01-05)
   เมื่อโลกเดินทางมาถึงยุคดิจิทัล นักเรียนควรได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือได้และดำเนินชีวิตอย่างปกติในโลกยุคใหม่ PISA 2018 ต้องการหาตัวชี้วัดว่านักเรียนในแต่ละระบบการศึกษามีความพร้อมเพียงใดในการรู้เรื่องการอ่านดิจิทัล ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 203 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-11-12)
   เพราะครูเป็นฟันเฟืองในหารขับเคลื่อนที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม สสวท. จึงได้มอบรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา 11 ท่าน ฉบับนี้จึงเปิดโอกาสให้ได้รู้จักและทราบถึงผลงานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 202 กันยายน - ตุลาคม 2559 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-09-10)
   ด้วยความมุ่งมั่นปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักพิจารณาสิ่งแวดล้อมในองค์รวม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของรางวัลดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ติดตามบทสัมภาษณ์ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 201 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-08-01)
   การพัฒนาการศึกษาด้านสะเต็มศึกษายังมีงาน "ทูตสะเต็ม" ที่เป็นอาสาสมัครช่วย กระตุ้นการศึกษาด้านนี้ ในฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กัปตันโสภณ พิฆเนศวร ที่อุทิศตน ในหน้าที่นี้ ความสุขของเขาคืออะไร ขอเชิญชวนทุกท่านสู่โลกของทูตสะ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 200 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-06-01)
   เบื้องหลังของการได้มาซึ่งปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ “พลังงาน” เพราะพลังงานเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต จึงเป็นเรื่องที่ ทุกคนจำเป็นต้องรู้ และเข้าใจเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างฉล ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 199 มีนาคม - เมษายน 2559 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-04-01)
   การศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้กับ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเราได้ จากข่าวภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเราควร ลองใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในเรื่องนี้กันด้วยข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 198 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559-02-01)
   สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาและก้าวเข้ามามีบทบาทต่อ ...
  • การคัดเลือกและแยกกลุ่มนักเรียนสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้อย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   การคัดเลือกและแยกกลุ่มนักเรียน เดิมเคยเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้กันในระบบโรงเรียนทั่วไป แต่แนวปฏิบัติดังกล่าวลดลงหลังจากที่มีรายงานของ OECD เรื่องความเป็นเลิศและความเสมอภาคทางการศึกษา (OECD, 2013a) เผยแพร่ออกมา ในรายงานชี้ถึงค ...
  • การเรียนซ้ำชั้นทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นหรือไม่ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   การซ้ำชั้นเป็นการแยกกลุ่มนักเรียนตามแนวตั้งรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผลการวิจัยชี้ว่า การคัดแยกกลุ่มนักเรียน มักเป็นอันตรายต่อความเท่าเทียมทางการศึกษา (OECD, 2013b) การซ้ำชั้นเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เกิดการคัดแยกนักเรียนตามแนวตั้ง ...
  • นิตยสาร สสวท อ่านฟรีออนไลน์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)
   สสวท.News update ตอน นิตยสาร สสวท อ่านฟรีออนไลน์ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค.2559 ช่วงรายการครบมุมข่าว เวลาประมาณ 11.00-12.00น.ทางช่อง TNN24
  • ประเทศใดได้ชื่อว่ามีระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างทุกวันนี้ และในสังคมที่การศึกษาและเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกัน ระบบโรงเรียนของแต่ละประเทศย่อมมีการเปรียบเทียบกันอย่างไม่ต้องสงสัย แต่การเปรียบเทียบกันไม่อาจทำได้ง่าย ๆ โดยใช้ข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง ...
  • ความเป็นธรรมทางการศึกษาเป็นอย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   ข้อมูลจากการวิจัยนานาชาติชี้ว่า ทรัพยากรการเรียนเป็นตัวแปรที่อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และชี้ถึงอิทธิพลของภูมิหลังด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการเรียนรู้ แต่การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม สามารถลดอิทธิพลของตัวแปรนี้ลงได้ ...
  • ภาษาไพทอน กับการจัดการเรียนรู้ 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2559)
   ภาษาไพทอนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงและเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source software)ซึ่งเริ่มมีการนำ มาใช้งานในปี พ.ศ. 2532 และพัฒนาโดย นายกุยโด แวน โรสซัม (Guido Van Rossum) ซึ่งเป็นนักเขียนโปรแกรมชาวเนเธอร์แลนด์ ...
  • ไขปัญหาขุมทรัพย์ กับจำนวนเชิงซ้อน 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2559)
   เมื่อได้ยินคำว่า “จำนวนเชิงซ้อน” หลายคนอาจถึงกับเบือนหน้าหนี เพราะรู้สึกว่า จำนวนเชิงซ้อนนั้น ซับซ้อน เป็นนามธรรม และเข้าใจได้ยาก ในบทความนี้ จะขอยกตัวอย่างปัญหาสนุก ๆ ที่อาจทำให้บางคนต้องเปลี่ยนความคิดและหันมาสนใจจำนวนเชิงซ้อน ...
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยสะเต็มศึกษา 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำ หนดให้สถานศึกษา ลดชั่วโมงเรียนของนักเรียนในภาควิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น. เพื่อนักเรียนจะได้ทำ กิจกรรมกล่มุ นอกห้องเรียนในกลุ่มสาระที่เหลือแบบบูรณาการ ...
  • การบริหารจัดการการประเมินตามมาตรฐานระดับชาติ ในระดับประถมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ 

   อรสา ชูสกุล; ปวีณัย บุญปก (นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 188 หน้า 52-55, 2559)
   นิวซีแลนด์เป็นที่ยอมรับว่าเป็นประเทศที่ระบบการศึกษามีคุณภาพ ดังสามารถประเมินได้จากผู้เรียนที่มีคุณภาพ ดังนั้นระบบการประเมินจึงจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำ คัญในระบบการศึกษา สำ หรับประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีระบบการประเมินหลากหลายรูปแบบ ...
  • Andrei A. Sakharov ผู้สร้างระเบิดไฮโดรเจน ของรัสเซีย 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   เมื่อรัสเซียภายใต้การปกครองของจอมเผด็จการสตาลิน (Stalin) ทดลองระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1953 Andrei A. Sakharov ก็ได้รับการยกย่องและชื่นชมว่าเขา คือบิดาของระเบิดไฮโดรเจน แต่ซาคารอฟไม่ได้ ...