• WebQuest 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2550)
   WebQuest เป็นนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ inquiry oriented activities ที่นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจากแหล่งเรียนรู้ที่กำหนดไว้ให้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ใช้แนวคิดที่ว่า ...
  • การบูรณาการ ICT ให้เข้ากับการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2550)
   การใช้ ICT บูรณาการให้เข้ากับการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การเกิดแผ่นดินไหวแล้ว ยังได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดตลอดจนทักษะการใช้ ICT ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย
  • การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฟ้าผ่าของ NASA 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2547)
   ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเมื่อเกิดขึ้รแล้วให้พลังงานมหาศาล สามารถทำให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นเป็น 27,778 องศาเซลเซียส มีกระแสไฟฟ้า 100 ล้านโวลต์ ก่อให้เกิดพายุขนาดใหญ่ และสร้างความสูญเสียต่าง ๆ มากมาย
  • การอ่านแบบมีส่วนร่วม 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2550)
   การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ และความเข้าใจ จนสามารถพัฒนา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดระดับสูงได้นั้น จะเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2549)
   ในบทความนี้ผู้เขียนขอเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ ICT อย่างบูรณาการกับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งนักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้ไม่ยาก...
  • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2545)
   ข่าวการประชุมทางวิชาการ / การจัดกิจกรรม
  • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2545)
   การทำนายการเกิดแผ่นดินไหวจากดาวเทียม เรื่องขนหนูกับโรคหัวล้าน และเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของกระรอก
  • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2546)
   NSTA National Convention รีไซเคิลโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธนาคารพันธ์ุพืช
  • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2546)
   เรื่องกบสีม่วง เรื่องการเปลี่ยนเพศของสัตว์ เรื่องน่าทึ่งของใต้ทะเลลึก และเรื่องกาแฟและมะเร็ง
  • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2546)
   การประชุมระดับนานาชาติ, วัคซีนป้องกน SARS และการโคลนนิ่งมนุษย์
  • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2547)
   เรื่อง X-rays กับมะเร็ง เรื่องการศึกษาเพื่อหาโมเลกุลของบรรพบุรุษมนุษย์ และเรื่องวิวัฒนาการของ Sars
  • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2545)
   ข่าวประชุมทางวิชาการ / การจัดกิจกรรม เรื่องพบวัตถุคล้ายดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และเรื่องแสงอาทิตย์และน้ำสะอาด
  • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2545)
   เรื่องเซลล์ร่างกายกับการรักษาโลก เรื่องโลกร้อนขึ้นมีผลอย่างไรต่อสุขภาพพืชและสัตว์ และเรื่องพบไพรเมต(Primate) 2 สปีชีส์ใหม่
  • ความเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2547)
   NASA และความสำเร็จในการสำรวจดาวพฤหัสบดี
  • ความเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2547)
   ชนิดของวัสดุทำรังนกสำคัญไฉน
  • มนุษย์อวกาศใช้ห้องน้ำอย่างไร 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2549)
   ผู้เขียนได้อ่านหนังสือของ William R. Pogue ซึ่งเป็นมนุษย์อวกาศชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์อยู่ในอวกาศ 84 วัน และได้รับเชิญจากโรงเรียนต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาให้บรรยายประสบการณ์แก่เด็กๆ ที่สนใจเรื่องของชีวิตในอวกาศเสมอๆ และเด็กๆ ...
  • อินเทอร์เน็ตและการเรียนการสอน 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2548)
   ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ทำให้ความต้องการพลเมืองที่มีความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศ วิเคราะห์ และจัดการสารสนเทศ มีความสามารถในการใช้สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และผลผลิตทางวัฒนธรรมใหม่ ความรู้บางเร ...