• Citizen Science, GLOBE Observer Application สำรวจต้นไม้รอบตัว 

   สมศรี กันภัย (2562-05-02)
   Citizen Science อาจเป็นคำที่เรายังไม่คุ้นเคย แต่หลายประเทศได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ ระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไป ในการศึกษา Citizen Science มีคำภาษาไทยที่อาจใช้เรียก ...
  • รู้จักเนื้อดินด้วยวิธีสัมผ้ส 

   สมศรี กันภัย (2561-07-03)
   บทความนี้เสนอแนวทางการศึกษาเนื้อดินด้วยวิธีสัมผัส โดยใช้คู่มือจำแนกเนื้อดินด้วยวิธีสัมผัสในภาคสนาม ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินของประเทศไทย วิธีการนี้อาจมีความแม่นยำน้อย แต่นักเรียนปฏิบัติได้สะดวกและครูสามารถหาวัสดุอ ...
  • สำรวจขยะ ตระหนักรู้สิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมเยาวชนสู่สังคมปลอดขยะ 

   สมศรี กันภัย (2563-03)
   สถานการณ์ขยะส่งผลกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก มาตรการจัดการขยะจึงเกิดขึ้นในหลายรูปแบบทั้งมาตรการทางกฎหมายและภาคสังคม โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ...