• ความมหัศจรรย์ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในโลกอนาคต 

   สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ (2552)
   ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ถูกกำหนดโดยมือและสมองของมนุษย์ ช่วยในการคิดค้นและการวิจัยและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ความสะดวกสบายรอบตัวมนุษย์ล้วนแต่มาจากเทคโนโลยีทั้งสิ้น
  • ปรากฏการณ์จากภาวะโลกร้อน 

   สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ (2551)
   นักวิทยาศาสตร์หลายท่านกล่าวถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตหลายประเภทต้องสูญพันธ์ุไปเร็วกว่าที่คาดคิดไว้ มีรายงานว่า สัตว์ประเภทกบมากกว่า 70 ชนิดได้สูญพันธ์ุไปสาเหตจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
  • ยุคแห่งพลังงานทดแทน 

   สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ (2552)
   ในประเทศสหรัฐอเมริกา น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งคิดเป็นจำนวน 28% ของพลังงงานเชื้อเพลิงทั้งหมด การสำรองน้ำมันของประเทศจึงต้องคำนึงถึงการใช้สิ้นเปลือง การขาดแคลน และความผัวผวนของราคา ปัญหาที่น่าวตกกังวลคือ การค้นหาแหล ...