• CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต 

   สมนึก บุญพาไสว (2549)
   ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาการะบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ต้องการความละเอียด ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของชิ้นงาน ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นในกระบวนการ เทคโนโลยีที่เข้ ...
  • CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต 

   สมนึก บุญพาไสว (2555)
   เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตได้แก่ CAD/CAM/CAE/และ CNC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็นกระบวนการผลิตที่มีความละเอียด ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของชิ้นงาน ความน่าเชื่อถือ ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน กลไกก้าวเดิน 

   สมนึก บุญพาไสว (2559)
   ในภูมิประเทศที่พื้นที่มีลักษณะขรุขระจะไม่มีพาหนะประเภทที่ใช้ล้อชนิดใดสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วเท่าสัตว์ประเภท ช้าง ม้า วัว หรือควาย การพัฒนาขาให้เป็นกลไกสำหรับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะหรือห่นุ ยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งในภ ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน จะอยู่กลุ่มไหนดี 

   สมนึก บุญพาไสว (2557)
   การหารเป็นการดำเนินการทางเลขคณิตซึ่งปกติจะสอนเป็นเรื่องสุดท้าย สิ่งที่นักเรียนต้องรู้เป็นอย่างดีก่อนเรียนเรื่องการหารคือการบวกการลบและสูตรคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เริ่มเรียนเรื่อง การหาร ครูจะต้องสอนให้นักเรียน ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน ตา(เครื่อง)ชั่งสองแขน 

   สมนึก บุญพาไสว (2558)
   ตาชั่งบางครั้งก็เรียกว่าเครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ใช้วัดน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ หลักการทำงานของของเครื่องมือวัดก็คือการเอาสิ่งที่ไม่ทราบค่าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นมาตรฐานหรือสิ่งที่เรารู้ค่า เมื่อทั้งสองอย ...
  • GSP สำหรับคนเป็นตอน กลีบดอกของดอกไม้ 

   สมนึก บุญพาไสว (2556)
   เคยสังเกตบ้างไหมว่าแบบรูปของจำนวนกลีบดอกและการจัดเรียงกลีบดอกของดอกไม้มีลักษณะเป็นอย่างไร กลีบดอกแต่ละกลีบทำมุมกันกี่องศาเกี่ยวข้องกับมุมทอง (golden angle) อย่างไร
  • กระแสวน (eddy current) 

   สมนึก บุญพาไสว (2551)
   คำว่า "กระแสวน" ในทางฟิสิกส์มีใช้อยู่ในสองสาขาคือ พลศาสตร์ของไหลและแม่เหล็กไฟฟ้า ในพลศาสตร์ของไหล กระแสวน คือ กระแสของขอวไหลที่เคลื่อนที่แตกต่างไปจากกระแสหลักของของไหล...
  • การสร้างตัวเลขสุ่มด้วยโปรแกรม GSP 

   สมนึก บุญพาไสว (2552)
   ตัวเลขสุ่มเป็นตัวเลขที่นิยมใช้ในกิจกรรมและเกมต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดคำนาณ เช่น แบบฝึกคิดเลขเร็ว แข่งขันเกม 24 ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีสร้างตัวเลขสุ่มที่เป็นเลขโดยใช้โปรแกรม GSP ทั้งการสุ่มที ...
  • การสร้างสื่อพลวัตเพื่อการเรียนการสอนเรื่องสมบัติของความไม่เท่ากัน โดยใช้โปรแกรม GSP 

   สมนึก บุญพาไสว (2552)
   ต่อไปนี้จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับขั้นเชิงการใช้โปรแกรม GSP ในการสร้างสื่อการสอน มานำเสนอเป็นตอน ๆ ให้ครูทั้งลายที่สนใจได้ลองทำและนำไปใช้ในการเรียนการสอน สำหรับตอนแรกนี้จะเป็นสื่อการสอนสำหรับให้นักเรียนสำรวจสมบัติของความไม่เท่ากัน
  • การแก้ปัญหากับมโนมติในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2534)
   งานวิจัยหลายงานวิจัยชี่้ให้เห็นว่า ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ส่วนใหญ่ข้ามขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ ขั้นตอนพัฒนาการสำรวจ (Exploration) และแนวคิดหรือมโนมติ (Concept) ไป เป็นไปได้ว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์คำนวนได้ถูกต้อง ...
  • กำจัด(ต้นเหตุ)ฝนกรดด้วยไฟฟ้า 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงงานไฟฟ้าปล่อยออกมาเมื่อรวมตัวกับละอองน้ำในก้อนเมฆจะกลายเป็นกรดซัลฟิวริกเจือจาง เกิดเป็นฝนกรดซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความพยายามที่จะศึกษาหาวิธีกำจัดมลพิษนี้ตั้งแต่ต้นทางที่โรงงานไฟฟ้า โดยการใช้กร ...
  • กิจกรรมของครูคณิตศาสตร์ 

   ดนัย ยังคง; สมนึก บุญพาไสว (2529)
   ตัวอย่างกิจกรรมการพุ่งของน้ำออกจากรูในหลอดทดลอง ที่ครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนำไปใช้กับนักเรียนวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้ค้นหาผลสรุปบางอย่างจากการทดลอง โดยเริ่มคาดเดา ตั้งสมมุติฐานเพื่อยืนยันข้อสรุป ...
  • ก้นหอย 

   สมนึก บุญพาไสว (2550)
   การเคลื่อนที่แบบก้นหอย (Spiral motion) มีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งแบบหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบก้นหอยที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำในปั้มหอยโข่ง ...
  • ก้าวอย่างอสุรกาย 

   สมนึก บุญพาไสว (2559)
   บทความนี้จะได้กล่าวถึงการออกแบบกลไลเท้าและสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์ที่เดินด้วยเท้าตามที่ออกแบบไว้
  • ความรู้เบื้องต้น เรื่องการวัดและเครื่องมือวัด 

   สมนึก บุญพาไสว (2555)
   การวัดเป็นการแยกสัญญาณจากระบบหรือกระบวนการ สัญญาณที่แยกได้แทนพารามิเตอร์หรือตัวแปรสมรรถนะของระบบ ความสามารถในการควบคุมระบบจะดีขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การวัด จุดประสงค์ของการวัดในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ...
  • ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2549)
   ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเครื่องมือวัด ตัวรับรู้เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางกายภายและแปลงผันการเปลี่ยนแปลงปริมาณนั้นเป็นปริมาณที่สามารถวัดหรือบันทึกได้ ...
  • นกกิน(ดื่ม)น้ำได้อย่างไร 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   บทความนี้จะให้คำอธิบายถึงกระบวนการทำงานของของเล่นนกกินน้ำ ว่าที่ของเล่นแสดงพฤติกรรมการกินน้ำโดยไม่หยุดเป็นไปได้อย่างไร
  • นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 

   สมนึก บุญพาไสว (2555)
   มนุษย์เราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ด้วย CPU ที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ แต่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรมอย่างมากมาย นักวิทยาศาสตร์เริ่ ...
  • พลาสติกปฏิวัติอุสาหกรรมการพิมพ์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   เมื่อพูดถึงพลาสติก คงไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จัก โลกของเราในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับพลาสติกอย่างมาก พลาสติกที่จะกล่าวถึงในบทความนี้มีลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ทำเป็นเพลตหรือแม่พิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ภาพบนเพลตสามารถเปลี่ยนแปลง ...
  • ฟิสิกส์มหัศจรรย์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2550)
   โดยปกติการทำให้มายากลน่าสนใจก็คือการทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน ในทำนองเดียวกันการสาธิตวิทยาศาสตร์จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้าทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้น สำหรับความเชื่อและแนวคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับฟิสิก ...