• กรณีตัวอย่าง การเรียนการสอนทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

   ยืน ภู่วรวรรณ; สมชาย นำประเสริฐชัย (2546)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยเปิดการเรียนการสอนทั้งระบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ผ่านเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตบางเขนกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  • บทบาทใหม่ในระบบการศึกษาไทย 

   ยืน ภู่วรวรรณ; สมชาย นำประเสริฐชัย (2546)
   e-Leaning จะเป็นระบบที่ช่วยสนันสนุนระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดเป็นระบบและมีรูปแบบเหมือนกัน ให้นักเรียนสามารถเลือกบทเรียนได้ตามความต้องการ