• ชุดสาธิตการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

      สมคิด ศิริเรือง (2551)
      บทเรียนทางฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่นับเป็นเรื่องค่อนข้างเข้าใจยากเช่นเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซึ่งเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุใน 2 มิติ มิติหนึ่งคือการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ และในอีกมิติเป็นการเคลื่อน ...