• กิจกรรมสะเต็มศึกษาจากลายนิ้วมือ 

   สนธิ พลชัยยา (2558)
   กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่นำเสนอในบทความนี้ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลายนิ้วมือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยบทความนี้จะแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ 1. ความรู้เสริมสำหรับครูและนักเรียนเกี่ย ...
  • ปันความรู้ สู่ครูลาว 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ; สนธิ พลชัยยา (2560)
   ในการแบ่งปันความรู้ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้การอบรมความรู้ที่เป็นทฤษฎี และการทดลองปฏิบัติการแก่ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว ยังมีการอบรมเครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า ...
  • สะเต็มศึกษากับกลิ่นน้ำหอมที่เย้ายวนใจ 

   สนธิ พลชัยยา (2559)
   ผลไม้หรือดอกไม้หลายชนิดที่พบในธรรมชาติ เช่น กล้วยหอม แอปเปิล ดอกมะลิ ฯลฯ ล้วนมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลิ่นหอมเหล่านี้เกิดจาก เอสเทอร์ (Ester) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่ง ที่มีกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวจึงนิยมนำ ...
  • สะเต็มศึกษากับการคิดขั้นสูง 

   สนธิ พลชัยยา (2557)
   สะเต็มศึกษา มีเป้าหมายสำคัญเพื่อนำผู้เรียนไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงบทเรียนในห้องเรียนกับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง สะเต็มศึกษาช่วยส่ ...
  • อีกหนึ่งทางสอน เพื่อให้เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   สนธิ พลชัยยา (2556)
   การพัฒนากระบวนการผลิตในวงการอุตสาหกรรมทางเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้มีการตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบกระบวนการทางเคมีบนพื้นฐานของความปลอดภัยและการลดมลพิษจำนวนมากมาย ...
  • ไขปริศนา กับการหาหลักฐานเชิงประจักษ์ 

   สนธิ พลชัยยา (2562-01-02)
   บทความนี้จะกล่าวถึงการนำกิจกรรมไขปริศนาสองกิจกรรม คือ "ลูกบาศก์ปริศนา" และ "กระป๋องปริศนา" ไปใช้ในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนฝึกสร้างคำอธิบายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะการสังเกต ...