• ครูที่ปรึกษาโครงงานนั้นสำคัญอย่างไร 

      ฐานุตรา จัง; สถาพร วรรณธนวิจารณ์ (2556)
      เป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันนี้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยต่างก็เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนเวทีการประกวดโครงงาน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจในกิจกรรมเหล่ ...