• มาเรียน กับ มาเรียม 

      ชาติชาย โคกเขา; วรรณลา กาหยี; ศิริศวร์ ธนัตจริญรัตน์; วัชรา ชินผา (2563-01)
      คณะครูจากโรงเรียนแสงทองวิทยา ได้เล่าถึงการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โดยการเชื่อมโยงบทเรียนวิทยาศาสตร์กับประเด็นในสังคม ข่าว "พะยูนมาเรียม ...