• กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ (ที่สุดธรรมดา) 

   ศิริวรรณ ปัญศรีเจริญชัย (2549)
   ครูหลายคนเกิดปัญหาในการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ให้กิจกรรมเเบบใด กำหนดสถานการณ์หรือปัญหาเช่นใด เมื่อต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์
  • คณิตปริศนา เรืองแสง 

   ศิริวรรณ ปัญศรีเจริญชัย (2548)
   Mad Math เป็นเอกสารที่ดิฉันได้รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย สร้างจุดที่จะดึงดูดความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น เร้าความรู้สึกสนุก ตื่นเต้น กระหายที่จะปฏิบัติ ...
  • ลักษณะที่เหมือนกันของนักคณิตศาสตร์ 

   ศิริวรรณ ปัญศรีเจริญชัย (2549)
   การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญทาด้านการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ บุคคลเหล่านี้จะต้องเสียสละและทำสิ่งดีงาม ที่ก่อประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติอย่างมากมาย ...