• ครบรอบ 40 ปี สสวท. กับสาขาเคมี 

   ศิริรัตน์ พริกสี (2555)
   ในวาระครบรอบ 40 ปี สสวท.สาขาเคมี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ สสวท. มีหน้าที่หลักที่สำคัญคือการปรับปรุงหลักสูตรจัดทำหนังสือเรียน และคู่มือครูวิชาเคมี การพัฒนาครู ตลอดจนการออกเเบบและสร้างสื่อโดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการศึกษามา ...
  • นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเคมี 

   ศิริรัตน์ พริกสี (2556)
   ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางการศึกษาอย่างมาก การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ...
  • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ศิริรัตน์ พริกสี (2556)
   เมื่อถึงเดือนสิงหาคมของทุก ๆ ปี จะมีงานที่สําคัญของแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั่นก็คือ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์” นั่นเอง
  • สไลม์ (Slime) ของเล่นเด็กกับความรู้ทางเคมี 

   ศิริรัตน์ พริกสี (2563-01)
   สไลม์ (Slime) เป็นของเล่นสำหรับเด็ก มีลักษณะเหนียวและหนืด เมื่อปั้นแล้วปล่อยทิ้งไว้สามารถคืนสภาพเดิมได้ ทราบหรือไม่ว่า สไลม์ ที่เด็ก ๆ เล่นกันนั้นได้สอดแทรกความรู้ทางเคมีไว้ด้วย นั่นคือ สไลม์เป็นพอลิเมอร์อย่างหนึ่ง ...