• Game-based learning ทางเลือกสำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ 

      เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย; ณัฐวดี ปฐมมีโชค; ศิดารัตน์ สมัครการนา (2562-01-02)
      การใช้เกมเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความสำเร็จหรือรางว ...