• การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่อง อนุพันธ์และกราฟของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์; อริษรา เที่ยงจันตา; ธนาภรณ์ คนใจซื่อ; กฤติยา ปิงยศ (2563-03)
   เนื้อหาเรื่องอนุพันธ์และกราฟของอนุพันธ์ของฟังก์ชันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเนื้อหาที่ครูอาจประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากต้องใช้เวลามากในการฝึกฝนให้นักเรียนหาอนุพันธ์ และเขียนกราฟของอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กำหนดให้ ...
  • คณิตศาสตร์กับอุณหภูมิ 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์ (2562-01-02)
   บทความนี้ได้ยกตัวอย่างปัญหาที่ผสมผสานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีแนวทางแก้ปัญหาได้หลายทาง อาจนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดหาคำตอบได้หลายแนวทางและได้วิเคราะห์ความเหมาะสมหรือ ...
  • พฤติกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ตัวอย่างการจัดการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในประเทศออสเตรเรีย 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์ (2562-03-04)
   เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษโดย Mr. Eddie Woo ครูสอนคณิตศาสตร์ที่ Cherrybook Technology High School ...
  • พิกัดแสนสนุก 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์ (2551)
   ปัจจุบันมีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างแพร่หลายมากขึ้น ในบรรดาสื่อเหล่านี้ Leaning Object คืออีกทางเลือกหนึ่ง ที่ครูผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช ...
  • สอนคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม กับกิจกรรม ยอดขายเค้กในแต่ละวัน 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์; สุธารส นิลรอด (2562-05-02)
   กิจกรรม "ยอดขายเค้กในแต่ละวัน" เป็นกิจกรรมที่แสดงความเชื่อมโยงปัญหาในชีวิตจริง กับการเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลคูณระหว่างเมทริกซ์ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
  • สำรวจกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์; สุธารส นิลรอด (2561-07-03)
   จากการที่วิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ทำให้นักเรียนบางส่วนประสบปัญหาในการทำความเข้าใจและใช้จินตนาการสร้างภาพตามนิยามของเนื้อหา บทความนี้จะเสนอตัวอย่างกิจกรรมการใช้โปรแกรม GeoGebra ...