• สะเต็มสู่การประกอบอาชีพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน 

      ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; ศศิตา ปิติพรเทพิน; อรรถวิทย์ โกวิทวที; สุธารส อินสำราญ; วชิร ศรีคุ้ม (2561-09-03)
      ปัจจุบันได้มีการนำมูลไส้เดือนมาใช้ในการเกษตรในรูปแบบของปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้มูลไส้เดือนยังมีธาตุอาหารหลักและรองในปริมาณมากกว่าปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก มีจุลินทรีย์ที่ดีและมีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืช ...