• อุปสรรคทางภาษาในการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทย 

      ศราวุธ จอมนำ (2557)
      องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาอังกฤษก่อนที่จะถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ซึ่งในบ้านเราคือภาษาไทย เนื่องจากภาษาเดิมและภาษาที่แปลมีความต่างกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนบางประการที่เป็นอุปสรรคในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยภ ...