• การใช้ของเล่นเพื่อพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

   ศจี คำภู (2550)
   รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา โดยใช้ของเล่น จัดได้ว่าเป็นการพัฒนาความคิดอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยสร้างความสนใจให้นักเรียนอยากสัมผัส ทดลอง และแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ที่ทำไว้ในห้องเรียนหรือห้องกิจกรรม
  • กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 

   ศจี คำภู (2550)
   การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้แบบเดิม ที่เน้นการท่องจำให้ทำตาม มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ...