• กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่าคิดพิศวง 

   วัฒน วัฒนากูล (2554)
   ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และเจตคติ ซึ่งครูทำหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลอันนำไปสู่การตอบคำถามที่ใคร่รู้
  • จัดกิจกรรมอย่างไรให้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น 

   วัฒน วัฒนากูล (2551)
   เด็กสมันนี้มักคิดไม่ค่อยเป็น แก้ปัญหาไม่ค่อยได้ เราจึงมักได้รับข่าวว่า วัยรุ่นขณะนี้มีการแก้ปัญหาตนเองในรูปแบบเเปลก ๆ มีนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้เขียนบทความมากมายในเรื่องของกระบวนการคิด กระบวนการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กคิดเป็น ...
  • นาฬิกาอะตอม (atomic clock) 

   วัฒน วัฒนากูล (2549)
   ความต้องการการบอกเวลาที่เที่ยงตรงมากที่สุด ทำให้เกิดการพัฒนานาฬิกาอะตอม โดยอาศัยหลักการสั่งพ้องของอะตอม ซึ่งหลักการทำงานคราวๆ ของนาฬิกาหาอ่านได้จากบทความนี้
  • สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม 

   วัฒน วัฒนากูล (2553)
   เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ทีี่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าทีี่ของสำานักงานผู้อ้อำนวยการ สสวท. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทีี่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ สถานี DLTV ซึึ่งตัั้งอยู่ในโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน ...
  • อธิบายปรากฏการณ์รอบตัว ด้วยวิทยาศาสตร์ 

   วัฒน วัฒนากูล (2558)
   ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน ผู้สอนส่วนมากจะเน้นที่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของธรรมชาติ พยายามจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน ...
  • อธิบายปรากฏการณ์รอบตัวด้วยวิทยาศาสตร์ (2) 

   วัฒน วัฒนากูล (2558)
   มาพบกันอีกครั้งกับการนำเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ มาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นอยู่ทุกวัน หรือ สิ่งที่พบเห็นได้จากการที่นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของคนเรา ในครั้งนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องร ...