• Science for Fun วิทยาศาสตร์ช่วยสืบ 

   วราภรณ์ ต วัฒนผล; สุวิมล จรูญโสตร์; คงนิตา เคยนิยม (2556)
   วิทยาศาสตร์ช่วยสืบ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทุกปี ในปีนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรด-เบส และการจำาแนกสาร เรามาเริ่มต้นพิสูจน์กันเลยดีไหม
  • ครบรอบ ๓๐ ปี พบกับผลงานบัณฑิต พสวท. บนเส้นทางนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ 

   พรชัย อินทร์ฉาย; วราภรณ์ ต วัฒนผล (2556)
   คำว่า “พสวท.” ทุกท่านคงรู้จักกันดีในฐานะเป็นโครงการหนึ่งที่สสวท.ร่วมกับสพฐ.สกอ. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ ...