• กระถางต้นไม้แก้มลิง 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   จากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เกิดวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน ทำให้อุฯณหภูมิของโลกสูงขึ้น จึงเกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมาย เช่น อากาศแปรปรวน น้ำเเข็งละลายเกิดน้ำท่วมฉับพลัน แผ่นดินไหว เป็นต้น...
  • การพัฒนาแกลบสำาหรับ ผลิตอัญมณีเทียม 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   เถ้าแกลบทีี่ฟุ้งกระจายทัั่วในโรงสีข้าว จะไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศอีกต่อไปแล้ว ในทางตรงข้ามอาจพัฒนาให้เกิดเครื่องประดับที่สวยและถูกได้ เรียกว่า ไม่รวยก็สวยได้ และยังเป็นช่องทางธุรกิจใหม่ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
  • การศึกษาปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม การดำรงชีวิตของหิ่งห้อย 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   หิ่งห้อย (Fireflfl y หรือ Lightning bug) เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็กทีี่มีพฤติกรรมการดำารงชีวิตส่วนใหญ่ในเวลากลางคืน โดยจะเปล่งแสงระยิบระยับจับอยู่บ่นยอดไม้
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสุกรด้วยแหนแดง 

   วนิดา คล่องอาสา (2552)
   แหนแดงเสมือนเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพไนโตรเจน โดยมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินตรึงไนโตรเจนจากอากาศ แล้วเปลี่ยนเป็นสารประกอบแอมโมเนียให้แหนแดงใช้ประโยชน์ได้และเมื่อเเหนแดงตายจะปลดปล่อยไนโตรเจนให้สิ่งแวดล้อมต่อไป
  • จักรยานปั๊มน้ำรดผักแบบเคลื่อนที่ได้ 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   จักรยาน นอกจากจะอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาแสนนานแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่ถูกลืม แต่ด้วยศักยภาพของเด็กไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งได้ศึกษาพัฒนาการใช้จักรยานให้เกิดประโยชน์สูงขึ้น...
  • พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 

   วนิดา คล่องอาสา (2556)
   สสวท. มีภารกิจหลักอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบโรงเรียน และได้พัฒนาและกำหนดแนวทางสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น ตลอดจนเน้นความสำคัญของการจัดกา ...
  • พัฒนาสมองด้วยสองนิ้ว คลิก 

   วนิดา คล่องอาสา (2549)
   ปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศมีมากมายให้เลือกใช้ แต่บางครั้งเมื่อต้องการใช้ข้อมูลบางอย่าง กลับไม่พบสิ่งที่ต้องการทั้ง ๆ ที่ข้อมูลดังกล่าวมี แต่อยู่ตรงไหนล่ะ
  • มารู้จักเว็บไซต์ พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ กันเถอะ 

   วนิดา คล่องอาสา (2554)
   เว็บไซต์พจนานุกรมฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นในรูปแบบของเว็บไซต์ เป็นงานหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของสสวท.
  • ร่วมพัฒนาภาษาไทย รู้จัก รู้ใช้รู้เว็บไซต์ราชบัณฑิตฯ 

   วนิดา คล่องอาสา (2550)
   เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในาทางการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สำคัญ
  • ศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิตของนกกระจาบ 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   การทำลายธรรมชาติแม้เพียงเล็กน้อย จะส่งผลกระทบถึงทั้งโลกที่เราอยู่ การเก็บรังนกกระจาบมา... เพื่อประดับบ้าน การปล่อยนกกระจาบที่ถูกขังและนำมาขาย... เพื่อทำบุญ???....
  • เปิดประตูสู่ความรู้ออนไลน์ 

   วนิดา คล่องอาสา (2548)
   ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารเครือข่ายด้วยเส้นใยแก้ว การศึกษาค้นคว้าหาความรู้สามารถทำได้โดยใช้เพียงปลายนิ้วที่แตะแล้วคลิกเท่านั้น ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศก็จะไหลมารวมกลุ่มให้เลือกศึกษา ...
  • แหล่งความรู้อยู่ที่ไหน 

   วนิดา คล่องอาสา (2545)
   ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนไทยมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อเรียนแล้ว ...
  • แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

   วนิดา คล่องอาสา (2557)
   ข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันมีมากมาย ทั้งชนิดที่มาในรูปสิ่งพิมพ์และชนิดที่มาจากโลกออนไลน์ เพียงคลิก ๆ ข้อมูลสารสนเทศก็จะหลั่งไหลมาให้เลือกศึกษาและนําไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการหรือตามความสนใจ และถ้ายิ่งรู้แหล่งสารสนเทศจากโลก ...