• Inquiry-based Teaching vs. Flood Crisis 

   วชิร ศรีคุ้ม (2555)
   ระหว่างที่วิตกเรื่องน้ำท่วม ผมนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า นักการศึกษาจำเป็นต้องหาหลักฐานหรือข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานการวิจัยเพื่อบ่งชี้ได้ว่า ...
  • การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตุ๊กตาทรงตัว เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของนักเรียนปฐมวัย 

   ทัศนัย สูงใหญ่; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; วชิร ศรีคุ้ม (2562-07-02)
   กิจกรรมการเรียนรู้ "ตุ๊กตาทรงตัว" เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผนวกแนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ตามแบบ สสวท.
  • สะเต็มศึกษากับการพัฒนาอาหารไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

   ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; นฤมล ศราธพันธุ์; วชิร ศรีคุ้ม (2562-09-02)
   คณะผู้เขียนได้พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของนิสิตในระดับอุดมศึกษา โดยใช้สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์สำหรับการจัดก ...
  • สะเต็มสู่การประกอบอาชีพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน 

   ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; ศศิตา ปิติพรเทพิน; อรรถวิทย์ โกวิทวที; สุธารส อินสำราญ; วชิร ศรีคุ้ม (2561-09-03)
   ปัจจุบันได้มีการนำมูลไส้เดือนมาใช้ในการเกษตรในรูปแบบของปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้มูลไส้เดือนยังมีธาตุอาหารหลักและรองในปริมาณมากกว่าปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก มีจุลินทรีย์ที่ดีและมีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืช ...
  • แนวคิดคลาดเคลื่อนกับการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   วชิร ศรีคุ้ม (2561-11-01)
   แนวคิดคลาดเคลื่อน (Misconception) กับการเรียนรู้วิทยศาสตร์ เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงและเชื่อมโยงกันมาเป็นเวลานานแล้ว นักการศึกษาหลายท่านได้ผนวกความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดคลาดเคลื่อนของผู้เรียนว่า เป็นส่วนหนึ่งของความรู้พื้นฐา ...
  • แรงจูงใจจากต้นไม้ 

   วชิร ศรีคุ้ม (2553)
   เรื่องนี้เริ่มจากข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นวิทยากรอบรมให้ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากการทำากิจกรรมในห้องเรียน แต่เนื่องจากประสบการณ์อันน้อยนิดประกอบกับความอยากรู้และสงสัย จึงไปหาหนังสือหลาย ...