• Inquiry-based Teaching vs. Flood Crisis 

   วชิร ศรีคุ้ม (2555)
   ระหว่างที่วิตกเรื่องน้ำท่วม ผมนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า นักการศึกษาจำเป็นต้องหาหลักฐานหรือข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานการวิจัยเพื่อบ่งชี้ได้ว่า ...
  • แรงจูงใจจากต้นไม้ 

   วชิร ศรีคุ้ม (2553)
   เรืื่องนีี้เริิ่มจากข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นวิทยากรอบรมให้ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกีี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากการทำากิจกรรมในห้องเรียน แต่เนืื่องจากประสบการณ์อันน้อยนิดประกอบกับความอยากรู้และสงสัย จึงไปหาหนังสือหลาย ...