• เมื่อมี Road Map ก็ต้องมี CaR 

      ลัดดา สายพานทอง (2552)
      ผลกระทบจากการอบรมครูกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เขตพื้นที่การศึกษาสมุดปราการ เขต 2 โดยใช้สถานที่โรงเรียนสมุทรพิทยาคม ในช่วงที่ ศน.โชคชัย สิรินพมณี บรรยายในหัวข้อ "CAR เพื่อนำการเลี่ยนแปลง"...