• การศึกษาเพื่อความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 

   ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2548)
   ปัจจุบันจะเห็นว่ามีการกล่าวถึงความยั่งยืนมากขึ้น ที่น่าสนใจได้แก่ การพัฒนาความยั่งยืนหรือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ประเด็นที่น่าสนใจคือ สิ่งแวดล้อมศึกษาต่างกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืนหรือไม่ ...
  • ป่าเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

   ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2548)
   เป็นเรื่องราวของการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่ดำเนินโครงการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความนี้กล่าวถึงความจำเป็นและความสำคัญของการเรียนรู้ธรรมชาติจากประสบการณ์ตรง การเลือกเส้นทางและจุดศึกษา ...
  • ลูกโซ่ของการเรียนรู้กระบวนการอินไควรี 

   ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2546)
   การเรียนรู้ด้วยกระบวนการอินไควรีนั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยการสืบค้นหาข้อมูลที่เกิดจากความคิดของตัวเองและของกลุ่ม จากการคิดก่อให้เกิดข้อสงสัย นำไปสู่การทดลองเพื่อหาคำตอบ