• คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน(กลุ่มดาว) 

   ลลิดา อ่ำบัว (2556)
   ตั้งแต่สมัยโบราณกาลคนมีความผูกพันกับดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า เพราะคนเราใช้ชีวิตประจำวัน เกี่ยวข้องกับดวงดาว เช่น ใช้ดวงดาวบอกทิศในการเดินทาง ใช้ดวงดาวมาทำนายโชคชะตา
  • วันดินโลก (world soil Day) 

   ลลิดา อ่ำบัว (2560-11-12)
   โครงการ GLOBE สสวท. จัดประกวดผลงานโปสการ์ดวันดินโลก ที่ได้ถ่ายทอดสิ่งทีาต้องการทำเพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ไปใช้ในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาดินในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  • เทคโนโลยีกับการศึกษา 

   ลลิดา อ่ำบัว (2560-03-04)
   สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่มีแนวโน้มการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ในคริสต์ศวรรษที่ 21 สังคมมีแนวโน้มที่จะพลิกโฉมครั้งใหญ่อีก ดังนั้นถ้าเราขาดการเตรียมความพร้อม เราจะกลายเป็นคนล้าสมัยหรือตกยุคได้