• เรียนวิทยาศาสตร์จากลายนิ้วมือ นักสืบตัวน้อย 

      อภิสิทธิ์ ธงไชย; รัชภาคย์ จิตต์อารี; สุทธิดา รักกะเปา (2553)
      การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยการให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น การทดลองเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน และการทดลองกับสิ่งที่ใกล้ตั ...