• ชุดทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เรื่องการสะท้อนของแสง 

   รังสรรค์ ศรีสาคร (2552)
   สาขาฟิสิกส์ และสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท. ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เพื่อให้นักเรียนพิการทางสายตาได้มีโอกาสทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
  • เล็กๆ น้อยๆ กับข้อสอบฟิสิกส์ 

   รังสรรค์ ศรีสาคร (2549)
   แนวคิดในการออกข้อสอบเขียนตอบ ผู้สอนต้องกำหนด "แนวการให้คะแนน" แต่ปกติผู้ไม่ได้เขียนให้ชัดเจน การให้คะแนนจึงอาจคลาดเคลื่อนได้ ถ้ามีแนวการให้คะแนที่เหมาะสม ผู้ใดมาตรวจก็จะให้คะแนนตรงหรือใกล้เคียงกัน