• ATLAS หน้าต่างไขปริศนาจุดกำเนิดเอกภพ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2553)
   อย่างทีี่หลายคนคงได้อ่าน ได้ฟ้ง หรือได้ดู จากสื่อต่างๆ ถึงข่าวการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครัั้งสำาคัญ ของการเร่งอนุภาคด้วยเครืื่องเร่งอนุภาคขนาดเส้นรอบวงกว่า 27 กิโลเมตร ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพืื่อสร้างสภาวะให้ ...
  • การบ่งชี้เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2553)
   การเตรียมเด็กของเราให้พร้อมกับโลกในวันข้างหน้านั้นยังไม่เพียงพอ เราต้องเตรียมโลกในวันนี้ให้พร้อมกับเด็กของเราในวันข้างหน้าด้วย...
  • การพัฒนาเด็กเก่ง Generation Me Me Me 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2556)
   การพัฒนาเด็กเก่ง Generation Me Me Me เด็กรุ่นใหม่ เป็นเด็กที่มองตัวเองสำคัญที่สุด ให้ความสนใจกับความรู้สึกผู้อื่นน้อย ไม่ค่อยอดทนต่อความผิดหวัง ไม่สู้ชีวิต โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้คำเรียกเด็กรุ่นใหม่นี้ว่า ...
  • กิจกรรม ชาร์จแบตเตอรี่ด้วย พลังงานสะอาด 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2558)
   ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ แบตเตอรี่จะเป็นแหล่งกักเก็บและให้พลังงานหลักในการใช้ชีวิตของผู้คน เพราะนอกจากแบตเตอรี่จำนวนมหาศาลที่ใช้ในอุปกรณ์พกพาหลากหลายที่มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วการที่ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทน ...
  • กิจกรรม รถไฟเหาะ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2556)
   บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการคมนาคมขนส่งทางราง
  • ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ (1) 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2558)
   แสงเลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทุกคน ในขณะที่แสงเลเซอร์มีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของทุกคน กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับแสงเลเซอร์ยังมีไม่มากนัก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแสงเลเซอร์มีอันตราย ...
  • ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ (2) 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2558)
   ชุดกิจกรรมเรื่อง แสงเลเซอร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ย่อย 3 กิจกรรม มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนในg ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ ที่กำลังมีบทบาทในช ...
  • ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ (3) 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2558)
   จากกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์สองกิจกรรมแรกที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติและหลักการกำเนิดของแสงเลเซอร์ โดยสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับกิจกรรมที่ 3 นี้ เป็นการนำเสนอแนว ...
  • บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางไปร่วมงาน Microsoft in Education Global Training Partner Summit 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2560)
   จากช่วงเวลา 3 วัน ที่ผู้เขียนได้ร่วมฟังการบรรยายและทำกิจกรรม ผู้เขียนขอแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยสรุป เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 3 ซอฟต์แวร์ ที่ทาง Microsoft ได้นำเสนอ ได้แก่ OneNote, Sway และ Office Mix ดังนี้
  • บอกเล่าประสบการณ์ของการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่ประเทศจีน 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2557)
   คณะนักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศจีน เพื่อศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า 3 โรง โดยมีวัตถุประสงค์คือ การได้เรียนรู้เชิงประจักษ์ ได้พูดคุย ซักถามจากผู้ปฏิบัติจริงในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2015 

   รักษพล ธนานุวงศ์; ปรีดา พัชรมณีปกรณ์ (2559)
   ขณะที่ผู้อ่านกำ ลังอ่านบทความนี้ ในทุกวินาทีบนทุกพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตรของหน้าหนังสือมีนิวตริโนหลายล้านล้านตัวกำ ลังพุ่งผ่านในห้วงเวลาเดียวกัน ในตัวของผู้อ่านเองก็กำ ลังผลิตนิวตริโน วินาทีละกว่า 5,000 ตัว แต่เนื่องจากน ...
  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสำเร็จ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2557)
   รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2013 ของนักฟิสิกส์ 2 คน 2 สัญชาติ ที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้มาซึ่งมวลของอนุภาคมูลฐาน ที่เรียกว่า กระบวนการบีอีเอช นักฟิสิกส์ 2 ท่านนั้น ได้แก่ ปีเตอร์ ฮิกส์ ชาวสกอตแลนด์ และ ...
  • สอนเพื่อทำข้อสอบ หรือสอนก่อน แล้วค่อยทำข้อสอบ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2558)
   การ “ติวเข้ม” หรือ “สอนเพื่อทำข้อสอบ” ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ อาจจะเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายในระยะสั้น แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และ สมรรถนะของกำลังคนที่เป็นที่ต้องการในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต แนวทางดังก ...
  • สื่อเสริมการเรียนรู้ โลกเสมือนผสมโลกจริง (Augmented Reality) ชุดการจมและการลอย 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2556)
   Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสมโลกของความจริง (real world) เข้ากับโลกเสมือน (virtual world) โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือน ไปอยู่บนภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกของความเป็นจริง ผ่านกล้องดิจิทัล เว็บแคม ...
  • หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานทดเเทนและการใช้ประโยชน์ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2556)
   หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานทดเเทนและการใช้ประโยชน์ มีเนื้อหาที่เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนจะเข้าไปมีบทบาทในการเรียนการสอนของโรงเรียนไทยมากยิ่งขึ้น ...
  • เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากของเล่น อีกแนวทางหนึ่งสู่การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2558)
   ของเล่นเป็นสิ่งที่ทุกคนในวัยเด็กชื่นชอบการนำของเล่นมาเป็นสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สามารถสร้างความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนและสร้างเสริมเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • เรียนรู้สภาวะโลกร้อนด้วย STEM Education แบบบูรณาการ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2556)
   เรียนวิทยาศาสตร์ไปทำไม เรียนแล้วไม่เห็นจะได้ใช้เลย สอบเสร็จไปแล้วก็ลืม” ความคิดเห็นแบบนี้หลายคนคงเคยได้ยินจากเสียงพูดคุยของผู้ที่ได้เคยผ่านการเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนแต่ความคิดเห็นทำนองนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อการเรี ...
  • แบตเตอรี่ ตอนที่ 1 อุปกรณ์พลังงานแห่งอนาคต 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2559)
   ในอนาคตอันใกล้ เราจะเข้าสู่ยุคที่สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ หรือที่เรียกว่า "อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง" ซึ่งจะส่งผลให้การดำรงชีวิตของผู้คนมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นอีก ซึ่งอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญของ ...
  • แบตเตอรี่ ตอนที่ 2 อุปกรณ์พลังงานแห่งอนาคต 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2560)
   จากบทความ "แบตเตอรี่ อุปกรณ์อุปกรณ์ให้พลังงานแห่งอนาคต ตอนที่ 1 ในนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 201 ได้กล่าวถึง นิยามและประวัติของการค้นพบและการพัฒนาแบตเตอรี่แล้ว ในตอนที่ 2 นี้ จะกล่าวถึงชนิดของแบตเตอรี่ และปฏิกิริยาเคมีในแบตเต ...