• คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงคณิตศาสตร์ 

   รณชัย ปานะโปย (2559)
   ในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน นักการศึกษาคณิตศาสตร์ทั่วโลกมีความมุ่งหวังจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  • นับเป็น เป็นอย่างไร 

   รณชัย ปานะโปย (2562-07-02)
   ผู้เขียนยกตัวอย่างการคิดของเด็กที่นับไม่เป็น เพื่อสะท้อนให้เห็นแง่มุมของการจัดการศึกษาว่า การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ โดยจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนปกติร่วมกับเด็กปกติ ...