• คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงคณิตศาสตร์ 

      รณชัย ปานะโปย (2559)
      ในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน นักการศึกษาคณิตศาสตร์ทั่วโลกมีความมุ่งหวังจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์