• 12 ปี กับการดำเนินกิจกรรมโครงการ GLOBE ของโรงเรียนในประเทศไทย 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2555)
   สสวท. ได้เล็งเห็นว่าเป้าหมายของโครงการ GLOBE สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สสวท. ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ
  • The 2nd International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2556)
   ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และในระดับโลก จากปัญหาต่าง ๆ ที่พบเหล่านี้ทําให้ประเทศในแถบเอเซียแปซิฟิกรวมตัวกันเพื่อ ...
  • การตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2558)
   การตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งถือเป็นภารกิจของโลก โดยองค์การ NASA และ หน่วยงาน JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ได้ร่วมมือกันศึกษาปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลดาวเทียม Global Precipitation Measurement Core ...
  • การศึกษาลูกน้ำยุง กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2557)
   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อสุขอนามัยและโรคระบาดส่งผลให้คนทั่วโลกกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้เชื้อโรค หรือพาหะนำโรคบางชนิดเจริญได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การที่โลกของเรามีการสื่อสารกันได้รว ...
  • การสำรวจสภาพภูมิอากาศ ผ่านการทำงานวิจัยของนักเรียน 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2553)
   ภูมิอากาศในระยะเวลานาน ๆ เป็นลักษณะเฉลี่ยของอากาศในภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาจจะเป็นเดือน ปี หรือเป็นศตวรรษก็ได้
  • การอบรมครูผ่าน GLOBE Protocol eTraining 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2560)
   ครูหรืือบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเข้ารับการอบรมหลักวิธีดำเนินการตรวจวัดข้อมูลสิ่งแวดล้อมของ GLOBE ผ่าน GLOBE Protocol eTraining สามารถส่งข้อมูลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามหลักวิธีดำเนินการของ GLOBE ตามขั้นตอนดังนี้
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2554)
   ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ไม่มากก็นน้อย ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ และความสามารถในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น ๆ
  • จาก GLOBE International Youth Camp 2019 สู่ 10th World Environment Education Congress 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2562-11-01)
   GLOBE International Youth Camp 2019 เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่เยาวชนและครูจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เป็นสมาชิกในโครงการ GLOBE ได้แก่ ไทย อินเดีย ฟิลิปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเนปาล จำนวน 68 คน ...
  • ภัยพิบัติสิ่งที่เยาวชนไทยควรรู้ 

   ยุพาพร ลาภหลาย; ศิริพร เหล่าวานิชย์ (2560-03-04)
   โลกกำลังเข้าสู่การเผลิญกับภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ จากข้อมูลการเกิดภัยพิบัติทั่งโลกในปี ค.ศ. 2017 ของ Munich Re แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของภัยพิบัติทั่วโลกโดยรวมมีเพิ่มขึ้น โดยภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากมาย
  • มลพิษทางอากาศกับลักษณะท้องฟ้าที่สังเกตเห็น 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2562-01-02)
   โครงการ GLOBE มีกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่จะได้เรียนรู้ สำรวจ และตรวจวัดข้อมูลด้านบรรยากาศอย่างง่าย เพื่อจำแนกสีท้องฟ้าและความสามารถในการมองเห็นบนท้องฟ้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจผลกระทบของละออกลอยในอากาศ (Aerosols) ...
  • มาร่วมกันปลูกต้นไม้รอบโลกกันเถอะ 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2552)
   ฉบับนี้มีกิจกรรมดี ๆ ที่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราได้อีกทางหนึ่งมาแนะนำให้รู้จัก...
  • ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงาน วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2559)
   สสวท. ได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยเน้นการนำ ความรู้ไปใช้g ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ส่งเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต ความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำ ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
  • สนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน เมฆกับลักษณะอากาศ 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2554)
   เมื่อเรามองเมฆบนท้องฟ้า บางทีเราจะเห็นเมฆมีลักษณะที่เเตกต่างกัน เมฆเหล่านี้จะมีชื่อเรียกตามรูปร่างหรือระดับความสูงที่เมฆเหล่านั้นอยู่ ซึ่งเคยได้เขียนบทความเรื่อง เมฆก็มีชื่อเหมือนกัน ...
  • โครงการ GLOBE กับการรณรงค์ให้นักเรียนทำงานวิจัยด้านภูมิอากาศ 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2555)
   การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม รวมถึงมนุษย์ที่อาศัยบนโลกใบนี้ จึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทุกคนต้องตระหนักและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบดังกล่าว