• กรณีตัวอย่าง การเรียนการสอนทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

   ยืน ภู่วรวรรณ; สมชาย นำประเสริฐชัย (2546)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยเปิดการเรียนการสอนทั้งระบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ผ่านเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตบางเขนกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  • บทบาทใหม่ในระบบการศึกษาไทย 

   ยืน ภู่วรวรรณ; สมชาย นำประเสริฐชัย (2546)
   e-Leaning จะเป็นระบบที่ช่วยสนันสนุนระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดเป็นระบบและมีรูปแบบเหมือนกัน ให้นักเรียนสามารถเลือกบทเรียนได้ตามความต้องการ
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 116 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-02)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่ให้ข้อคิดจากผลการประเมินของ TIMSS 1999 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ความเป็นมาของสถาบัน ฯ ในสามทศวรรษ สสวท. จะสอนคณิตศาสตร์อย่างไร เทคโนโลยีเว็บกับห้องเรียนเสมือนจริง โลกแห่งจินตนาการของเด็กเล็ก และเนื้อหา ...