• การเคลื่อนที่ที่ถอยหลังของดาวเคราะห์ 

   มนัญยา แสงพันธ์ุ (2554)
   มนุษย์ตั้งแต่โบราณได้เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์บนท้องฟ้า ซึ่งบางครั้งจะเห็นว่า ดางเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามเส้นสุริยวิถี และในบางเวล่ก็เคลื่อนที่ถอยหลังย้อนกลับจากเส้นสุริยวิถี
  • ภูมิประเทศแบบคาสต์ 

   มนัญยา แสงพันธ์ุ (2553)
   คุณครูหลายท่านที่ได้รับมอบหมายการสอนวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับธรณีวิทยา คงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ของผิวโลกประเภทต่างๆ เพื่อเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน