• สะเต็มศึกษาประเทศไทยและทูตสะเต็ม 

      มนตรี จุฬาวัฒนทล (2556)
      บทความนี้จะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับเรื่องสำคัญสองเรื่องที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังดำเนินการ โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ 1. สะเต็มศึกษาประเทศไทย และ 2. ทูตสะเต็ม