• การบันทึกและตัดต่อเสียงด้วย Sound Recorder 

   มณเฑียร กำบัง (2548)
   เราได้พูดถึงความรู้พื้นฐานการตัดต่อเสียง ด้วยซอฟต์แวร์บนเครื่อง PC ซึ่งปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบึนทึกเสียงด้วย Sound Recorder นี้ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดต่อเสียงด้วยซอฟแวร์บนเครื่อง PC 

   มณเฑียร กำบัง (2548)
   ในปัจจุบันระบบมัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น โดยมีประโยชน์ เช่น เสนอสิ่งเร้า ได้แก่ เนื้อห ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เช่น บทเรียนมัลติมีเดีย ...