• คู่ซี้หกเหลี่ยม…เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

      ภีมวัจน์ ธรรมใจ (2556)
      คุณครูผู้สอนคณิตศาสตร์หลายท่านอาจจะกําลังมองหากิจกรรมที่สามารถฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ...