• ดินแดนหลากสี 

   ภิญญดา กลับแก้ว; อัมริสา จันทนะศิริ (2559)
   กิจกรรม "ดินแดนหลากสี" มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาการเลือกจำนวนสีเพื่อใช้ระบายภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สังเกตผลของการทำกิจกรรม และสร้างข้อความคาดการณ์ จนนำไปสู่การพบทฤษฎีบทบาททา ...
  • ไฮเพอร์โบลา...พาสร้างสรรค์ 

   ภิญญดา กลับแก้ว (2558)
   “ภาคตัดกรวย” ได้มาจากการ “ตัดกรวย” จริง กล่าวคือ ถ้าต่อกรวยกลมตรงสองชิ้นโดยหันจุดยอดเข้าหากัน แล้วตัดกรวยในแนวต่าง ๆ ด้วยระนาบ รอยตัดที่ได้จะแตกต่างกันไปดังรูปที่ 1 ดังนั้น ภาคตัดกรวย ในทางคณิตศาสตร์จึงหมายถึงเส้นโค้งที่ ...