• Slice It! เกมคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยมฝึกสมองเรื่องรูปทรง 

   ภากร กุลศุภกร (2554)
   ในช่วงปีที่ผ่านมามี App ที่น่าสนใจมากมาย แต่เราขอเน้นเฉพาะ App วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมเเนะนำการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
  • พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาด้วยการเชื่อมโยงสู่เว็บท่า สสวท. 

   ภากร กุลศุภกร (2552)
   การกระจายองค์ความรู้สู่สมาชิก เว็บท่าของ สสวท. นั้น สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระต่าง ๆ ไปยังผู้สอนและผู้เรียนผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ โดยที่อีเมล์เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความนิยมและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะทำให้การ ...