• ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต ชีวิตของพวกเราทุกคน 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2553)
   ในปีนี้ ผู้ที่อยู่ในเเวดวงและมีความสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพคงตื่นเต้น ระคนดีใจไม่น้อย เพราะองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 2010 เป็นปีสากลเเห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ทำภาพถ่ายท้องฟ้า ให้มีความหมายมากขึ้นในทางวิทยาศาสตร์ 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2552)
   ย้อนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มีกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลเป็นของตนเองอาจมีจำนวนไม่มากนัก แต่ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลมีราคาที่ถูกลง ขณะที่คุรสมบัติการทำงานดีขึ้น
  • ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2553)
   เมื่อเห็นชื่อบทความแล้ว ผู้อ่านบางท่านอาจคิดไปว่า บทความนี้กำลังจะกล่าวถึงตัวละครในภาพยนตร์จีนกำลังภายใน หรือนวนิยายจีนเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเปล่า...
  • ยุวหม้อดิน 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2549)
   ปัจจุบันทรัพยากรดินของประเทศไทยเสื่อมโทรมมาก ทั้งนี้เพราะพบว่า ที่ดินร้อยละ 60 ของประเทศอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและมีปัญหา โดยมีสาเหตุมาจากคุณสมบัติของดินเองหรือสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
  • สัมภาษณ์พิเศษ Dr. Desh Bandhu 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2553)
   เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2552 สสวท. จัดประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2" ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวรบุรี อโยธยา คอนแวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • อัพ แอนด์ ดาวน์ : ประลองความเข้าใจเกี่ยวกับชีวนิเวศ 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2553)
   ขณะที่ผู้อ่านกำลังถือนิตยสาร สสวท. ฉบับนีี้อยู่คงเป็นช่วงทีี่ฝนสัั่งฟ้าไปแล้ว และฤดูหนาวกำลังเข้ามาเยือน (กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่า ปีนีนีี้จะมีอากาศหนาวกว่าปีทีทีี่แล้วและอุณหภูมิจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย ซึึ่งเมืื่อได้ ...
  • อุทกภัยและภัยแล้ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2554)
   ปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสนใจและกล่าวถึงปัญหาพิบัติภัยทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อนกันมาก เนื่องจากระยะไม่กี่ปีมานี้ ดูเหมือนว่าพิบัติภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ เมื่อเกิดขึ้นเเต่ละครั้งก็สร้างความเสียหาย...
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2551)
   ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีีการนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านการจัดการเชิงพื้นที่มากขึ้นอย่างไรก็ตาม อาจยังมีหลายท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ว่านี้
  • แนวพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2551)
   เพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตและเพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณาประชาราษฎร์ยั่งยืน ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยกย่อง และประจักษ์ชัดแก่ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาและรางวัลสดุ ...