• คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยกับการเล่นรอบตัว 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2554)
   เมื่อพูดถึงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหรือเด็ดอนุบาลอายุ 3-5 ปีนั้น ผู้สอนหรือผู้ปกครองหลายท่านอาจรู้สึกว่า คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก และอาจจะมีคำถามในใจว่า ทำไมเด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้เรื่องยาก ๆ ...
  • คณิตเสริมเพิ่มปัญญา 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2557)
   สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา จึงได้พัฒนาชุดเอกสารเสริม “คณิตเสริมเพิ่มปัญญา” เพื่อให้คุณครูได้มีกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับพัฒนานักเรียนท ...
  • บัตรตัวเลขบอกได้ 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2553)
   บทความนีี้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มลบและการดำเนินการ ซึึ่งผู้เขียนได้แนวคิดบางส่วนในการจัดกิจกรรมนีี้มาจากการรายการโทรทัศน์สากล (TeacherTv.) ที่ตนเองได้มีโอกาสช่วยวิเคราะห์เพืื่อเลือ ...
  • บัตรตัวเลขบอกได้ 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2553)
   จากตอนที่แล้วผู้เขียนได้ฝากให้ค้คุณครูและผู้อ่านช่วยหาวิธีแก้ปััญหา (-2) - 2 = ? โดยใช้บัตรตัวเลขซึึ่งก่อนทีี่จะแก้ปัญหานี้ ผู้เขียนอยากนำเสนอกิจกรรมที่ 3 เป็นการทบทวนความหมายของ 1 กับ -1และสมบัติการมีอินเวอร์สการบวกของ 1 ก่อน
  • เด็กประถมควรเรียนรู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สสวท. มีคำตอบ 

   เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว; ภัทรวดี หาดแก้ว (2556)
   การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เป็นการวางรากฐานและส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติบโตขึ้น แต่ครูส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า ควรจะให้เด็ ...
  • เรียนวิทย์-คณิตผ่านการทำวุ้น 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2558)
   กิจกรรมการทำอาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนได้เรียนในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ นอกจากนักเรียนได้ฝึกทักษะการทำอาหาร และมีความสนุกสนานแล้ว การทำอาหารนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมากมาย ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ...