• กิจกรรมการประดิษฐ์ลวดลายโซ่อาหารบนถุงผ้า 

   ภัณฑิลา อุดร (2560)
   การเรียนการสอนทางชีววิทยาที่ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้นจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น ในกิจกรรมนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการคิดกิจกรรมการประดิษฐ์ลวดลายโซ่อาหาร (food chain) บนถุงผ้าเพื่อให้นักเรียนได้เข้ ...
  • กิจกรรมผลิตสื่อโครงสร้างดอกจากห้องครัว 

   ภัณฑิลา อุดร (2557)
   การจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยมีการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้สอนนิยมใช้กระตุ้นและสร้างความสนใจของนักเรียนให้อยากเรียนรู้บทเรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนนั้น ๆ ได้ง่ายและดียิ่งขึ้น