• การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015 

   พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2557)
   “การอ่าน” เป็นกระบวนการเริ่มต้นของการเรียนรู้ ทําให้เกิดการขยายความรู้และทักษะที่แต่ละบุคคลพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สําหรับการประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ เป็นหนึ่งในสามด้านของการประเม ...
  • ความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักเรียนวัย 15 ปี 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2563-05-13)
   ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้มีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย การเลือกประกอบอาชีพนับว่ามีความความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการที่บุคคลสามารถเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองย่อมส่งผลต่อความสุขและโอกา ...
  • ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ 

   พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2558)
   ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือโครงการ PISA เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา ประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี ในการใช้ความรู้และทักษะ หรือที่เรียกว่า “การรู้เรื่อง” (Literacy) ใน 3 ด้าน ...