• ทำการสอนให้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน 

      พัชราวลัย มีทรัพย์ (2551)
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขฉบับปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 กล่าวว่า ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจั ...