• การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบจำลอง 

      พรรณวิไล ชมชิด (2552)
      ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น นอกจากจะต้องคำนนึงถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วยังต้องคำน ...