• นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2556)
   นวัตกรรมเทคโนโลยี หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
  • ปฐมวัยกับไอที 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2554)
   เด็กในยุคปัจจุบันเป็นเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับไอที โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องดิจิทัล และโทรศัพท์มือถือ เด็กเหล่านี้จึงได้เห็นและสัมผัสอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้จนเคยชิน คำถามจึงมีอยุ่ว่า เด็กวัยนี้ควรใช้เท ...
  • ประเทศไทยกับ IOI 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2554)
   ประเทศไทยเริ่มส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOI) ในปี 2534 ซึ่งการเเข่งขันของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากทั้วโลกในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้โจทย์ปัญหา
  • ฝึกสมอง ลองเกม 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2556)
   เกมเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจและอยากลองเล่น หากผู้สอนนำเกมมาผูกเข้ากับหลักการในวิชาที่สอน ยิ่งจะทำให้น่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งทำให้ได้ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เกิดจากการเล่นเกมได้ โดยที่ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน และสรุปเนื้ ...
  • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2555)
   ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน และบทเรียนในครั้งนี้ทำให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการระบายน้ำทั่วประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จำเป็นด้วย
  • สนุกคิดกับกิจกรรม Unplugged Programming 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2562-11-01)
   ถ้ากล่าวถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลายคนเข้าใจว่าจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่หลักการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อถ่ายทอดความคิดของลำดับการทำงาน ...
  • สื่อดิจิทัล เรื่องเกมแปลงรหัส 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2550)
   สสวท. ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาซือดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลเรื่องการแปลงรหัส ซึ่งเป็นสื่อที่ประกอบ สาระการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
  • เกม พัฒนาควา คิดสู่วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2555)
   สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเกมฝึกพื้นฐานความคิดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนให้อยู่ในรูปของเกมดิจิทัลซึ่งจะทำให้ ดึงดูด ความสนใจของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดใ ...
  • เทคนิคเบื้องต้นสำหรับเปลี่ยนแปลงตัวละคร Scratch 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2558)
   Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับ สร้างผลงานต่าง ๆ เช่น การทำแอนิเมชัน เกม ดนตรี ศิลปะ การจำลองทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยมีวิธีการโปรแกรมที่ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งที่ยุ่งยากซับซ้อนเพียงนำบล็อกคำสั่ ...