• 10 ปี บนเส้นทางการสร้างอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. 

   พรชัย อินทร์ฉาย; พิชัย ไชยทา (2553)
   การสร้างเวทีการแข่งขันเพื่อกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการนั้น เป็นอีกวีธีการหนึ่งที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ ซึ่งการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท.ดำเนินการมาเป็นเวลา 10 ปี เป็นอีกเวทีหนึ่งที่นักเรียน ...
  • 20 ปี โครงการ พสวท. กับการพัฒนาประเทศ 

   พรชัย อินทร์ฉาย (2547)
   โครงการ พสวท. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  • 20 ปี โอลิมปิกวิชาการ ศักยภาพเด็กไทยบนเวทีการศึกษาระดับโลก 

   พรชัย อินทร์ฉาย; วิภา สุนทรมีเสถียร (2553)
   การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ เป็นการแข่งขันทางวิชาการของเยาวชนจากทัั่วโลกทีี่มีอายุไม่กิน 20 ปี และไม่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเริิ่มแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาแรกเมืื่อป พ.ศ. 2502 วิชาฟิสิกส์ ...
  • การป้อนกำลังคนทางวิทยาศาสตร์สู่สังคมไทย 

   พรชัย อินทร์ฉาย; โสภณ แย้มทองคำ (2551)
   นักวิทยาศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ศักยภาพสูงเป้นเสมือนขุมกำลังทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการวิทยาศาสตร์ว่า พวกเขาเหล่านี้เป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถสูง มีคุณสมบัติท ...
  • ครบรอบ ๓๐ ปี พบกับผลงานบัณฑิต พสวท. บนเส้นทางนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ 

   พรชัย อินทร์ฉาย; วราภรณ์ ต วัฒนผล (2556)
   คำว่า “พสวท.” ทุกท่านคงรู้จักกันดีในฐานะเป็นโครงการหนึ่งที่สสวท.ร่วมกับสพฐ.สกอ. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ ...
  • ประเทศไทยกับการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

   พรชัย อินทร์ฉาย; วิภา สุนทรมีเสถียร (2554)
   ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกและคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สสวท., สอวน., ม.เกษตรศาสตร์ จุฦาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.บูรพา ม.อัสสัมชัน เมืองพัทยา และ สวทช.
  • รูปแบบการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ แบบชั้นเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. 

   พรชัย อินทร์ฉาย (2550)
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโลกให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประเทศต่าง ๆ ได้หันมาสนใจและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 130 พฤษภาคม - มิถุนายน 2547 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   วารสารฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับปรากฎการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2425 หลังจากนั้นพบกับบทความเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์ว่ามาจากไหน ค้นหาความจริงได้จากบทความเรื่อง...นีแอนเดอร์ทัลกับมนุษย์ ...
  • สสวท. สานฝันเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยทุน พสวท. 

   พรชัย อินทร์ฉาย (2549)
   โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เป็นโครงการสร้างผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อวิจัย ประดิษฐ์ และคิดค้นผลงานวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ...
  • หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาสาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง สสวท. และสอวน. 

   พรชัย อินทร์ฉาย; คงนิตา เคยนิยม (2556)
   สสวท. ร่วมกับ สอวน. จัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบเพิ่มพูนประสบการณ์อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ...
  • เปิดตัวหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

   พรชัย อินทร์ฉาย; คงนิตา เคยนิยม (2555)
   สสวท. ร่วม กับ สอวน. จัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Enrichment Talented Science Classroom) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข ...