• Botulinim toxin สารพิษจากเชื้อแบคทีเรียในหน่อไม้ปี๊บ 

   พงษ์ ทรงพุฒิ (2549)
   ข่าวใหญ่ที่เคยลงในหนังสือพิมพ์ ไม่แพ้ข่าวการเมืองในช่วงที่ผ่านมา คือข่าวที่มีผู้อาศัยในตำบลป่าคาหลวง และตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปร่วมงานบุญพระธาตุเมล็ดข้าวที่บ้านนาหวายใหม่ และได้กินหน่อไมเปี๊บที่นำมาทำอาหารเล ...
  • ละครวิทย์ ส่งเสริมกระบวนการคิดและการทำงานของนักเรียน 

   พงษ์ ทรงพุฒิ (2553)
   ในช่วงเย็นวันเสาร์ของเดือนที่ร้อนที่สุด ทั้งในเรื่องอากาศและเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ เป็นวันที่เราได้นัดกกับอาจารย์ณัฐวิกา เตชะเพชรไพบูลย์ ที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ติดกับวัดหัวลำโพง บริเวณสามย่าน โรงเรียนใกล้กับทั้งสยาม ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 124 พฤษภาคม - มิถุนายน 2546 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความพิเศษเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศในแนวการสอนตามหลักสูตรใน ...เรียนรู้ดาราศาสตร์เข้าใจวิถีธรรมชาติ ปูพื้นฐานครูวิทย์ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องใหม่ใกล้ตัว ...ออกแบบเว็บอย่างไรจึงจะเรียกว่า "เว็บดีมีคุณภาพ" ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 125 กรกฎาคม - สิงหาคม 2546 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   เพื่อรำลึกถึงองค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วารสารฉบับนี้จึงนำบทความเกี่ยวกับ ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และดาราศาสตร์วันนี้ ทั้งยังมีเรื่องทางคณิตศาสตร์ และโครงงานทางคณิตศาสตร์
  • องค์ความรู้จากปราชญ์ในชุมชนกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

   พงษ์ ทรงพุฒิ (2552)
   ปราชญ์ คืออะไร พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคำว่า ปราชญ์ ว่าหมายถึง ผู้มีปัญญารอบรู้ ดังนั้น ปราชญ์ในชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้าน ก็จะหมายถึง บุคคลภายในชุมชนผู้มีปัญญารอบรู้ และคนในชุมชนได้ให้ควา ...
  • เมื่อแนวปะการังสร้างเมฆ 

   พงษ์ ทรงพุฒิ (2548)
   ปะการังปรับตัวอย่างไรในสภาวะโลกร้อน ซึ่งทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น ถ้าเป็นมนุษย์เราก็คงจะหาที่กำบังหรือไม่ก็กางร่ม แต่ปะการังเคลื่อนที่ไม่ได้ มันมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ
  • โครงงานน่ารู้ 

   พงษ์ ทรงพุฒิ (2545)
   โครงงานที่จะพูดถึงในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของกก
  • โครงงานน่ารู้ 

   พงษ์ ทรงพุฒิ (2545)
   โครงงานชื่อ เจาะลึกหัวเครง แค่ชื่อโครงงานก็ทำให้ผู้เขียนรู้สึกฉงน จนต้องหยิบมาอ่านให้รู้ให้ได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันแน่