• 40 ปี สสวท. บนเส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2555)
   ย้อนหลังไป 40 ปีเศษ มีความเคลื่อนไหวขนานใหญ่เกิดขึ้นในวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของไทย อันสืบเนื่องมาจากกระแสการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่กำลังตื่นตัวในประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อการสอนเ ...
  • ตรรกะเมื่อน้ำขึ้น การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2555)
   คนโบราณเคยสอนไว้ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก แต่น้ำขึ้นครั้งนี้นอกจากไม่จำเป็นต้องรีบตักตามคำสอนเเล้วยังต้องรีบหนีอีกด้วย ส่วนคำว่า ตรรก หรือ ตรรกะ แปลว่า ความคิด ความตรึก (หมายถึง ตรึกตรอง คือ คิดอย่างใคร่ครวญ คิดอย่างสมเหตุสมผล)
  • ผู้มีความสามารถพิเศษต้องเก่งดี และ มีความสุข 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2555)
   ความสามารถของมนุษย์ แสดงออกได้หลากหลายรุปแบบ ทั้งที่มองเห็นได้ชัดเจนอย่างชัดเจนอย่างเช่น ความสามารถทางด้านการกีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ และความสามารถที่เกิดขึ้นภายใน ซึ่งอาจสังเกตได้ยาก เช่น ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับความเฉลี่ยวฉลาด ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 116 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-02)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่ให้ข้อคิดจากผลการประเมินของ TIMSS 1999 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ความเป็นมาของสถาบัน ฯ ในสามทศวรรษ สสวท. จะสอนคณิตศาสตร์อย่างไร เทคโนโลยีเว็บกับห้องเรียนเสมือนจริง โลกแห่งจินตนาการของเด็กเล็ก และเนื้อหา ...
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2552)
   มนุษย์เราทุกวันนี้ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนแทบจะกล่าวได้ว่า เราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นับตั้งแต่เกิด...