• ครูดาวเทียม 

   พงษ์ชัย ศรีพันธ์ุ (2548)
   ปัจจุบัน... ครูที่สอนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือต่างจังหวัด ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาอบรมหรือมาเรียนรู้เพิ่มเสริมความรู้ถึงกรุงเทพฯอีกต่อไป เพราะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการอบรมครูด้วยระบบทาง ...
  • วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา 

   พงษ์ชัย ศรีพันธ์ุ (2545)
   การให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษามีกระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรมนั้น ควรจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือทดลองจริง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์ตรง
  • สอนวิทยาศาสตร์ ป. 1-3 อย่างไรดี 

   พงษ์ชัย ศรีพันธ์ุ (2547)
   สสวท. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดทำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระที่สถานศึกษาต้องจัดให้ครบทุกกลุ่มในทุกชั้นเรียน