• GeoGebra กับจำนวนและการดำเนินการ 

   พงศักดิ์ วุฒิสันต์ (2558)
   การใช้ GeoGebra ของครูผู้สอนส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 3 คือ เรขาคณิต ผู้ศึกษาการใช้โปรแกรม GeoGebra เมื่อมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ มักจะชอบพัฒนาชิ้นงานที่ซับซ้อนพิสดาร จนบางครั้งไ ...
  • GeoGebra อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของครูคณิตศาสตร์ 

   พงศักดิ์ วุฒิสันต์ (2556)
   GeoGebra เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์อีกโปรแกรมหนึ่ง ที่น่านำมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หลายท่านคงคุ้นเคยกับโปรแกรม GSP มาแล้วบางท่านก็ถนัดบางท่านก็ไม่ถนัด ลองหันมามอง application ตัวนี้กันครับ โปรแกรมนี้เป็น free ware ...